ad-1

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

واژگان انگلیسی ۱۰۰۰

ภาษาเยอรมัน Deutsch
1000 Most Common English WordsTHE BEST ONLINE WORD GAMES

 Most Common Words in English (1-1000)


                  1000 Most Common Words in English                http://www.takeor.com/word%20game/1-1000/1-100.html
                               
http://www.takeor.com/crossword/1-1000/crossword%201-50.html

Test your vocabulary Test your vocabulary


                                                                                

 واژگان انگلیسی ۱۰۰۰

       در دنیایی که به صورت روز افزون همه چیز با هم در ارتباط است، آگاهی کافی از زبان انگلیسی امتیاز بزرگی برای بسیاری از مشاغل است. یادگیری زبان انگلیسی به شما اجازه می دهد با تعداد افراد بیشماری در سراسر دنیا صحبت کنید. انگلیسی نسبتاً زبان آسانی برای یادگیری است. با کمی تمرین، به زودی می بینید که از عهده بیشتر موقعیت های روزمره بر می آیید.